Koffie Ceremonie

(English below) De roadtrip door Amerika… waar te beginnen? De troubadour als zowel de hofnar in mezelf roepen om te vertellen…. dus laat ik starten bij het dagelijks ritueel, de koffie ceremonie. Al jaren eer ik mijn voorouders en in het bijzonder mijn vaders ritueel en ceremonie. De dag starten met een ’taske koffie’. De geur , de bittere smaak van de dranks des levens, het efkes naar buiten kijken tijdens het slurpen. Het licht mijmeren en de dag vol mogelijkheden verwelkomen. Ontvangend in het leven van alle dag stappen. Ook op de roadtrip is het niet anders, ware het niet.. dat de koffie uiteraard ànders is 😀

Een vreemd gekleurd goedje, niet echt bitter, een onherkenbare ‘smaak’ in de mond. Het lijkt wat op een mix tussen oude thee en gemalen kiezels waar je het gruis knarsend tussen de tanden krijgt op het einde van de rit. Een feest was dat niet echt, maar het deed geen afbreuk aan de ceremonie en het ritueel. Eén merk heeft me zeer aangenaam verrast en ben naarstig op zoek of ik het nog tot in ‘den belzik’ verkrijgen kan… jawel ik geef het u mee … K&F roasted coffee… wat een parel en zaligheid tussen varianten van steengruis.

Wat mijn oog dan wél ontwaarde en vooral wil aanmoedigen is de GE WEL DI GE verpakkingen waar al deze koffies in te verkrijgen zijn. Kleurrijk, psychedelisch, mega cool design, boordevol satire en cynische donkere humor. I love it! Het lijken soms platenhoezen van Iron Maiden. En de slogans zijn hilarisch….

‘Served on bed to raise the dead’ is één van mijn favo’s maar kan niet tippen aan ‘Grannie’s gone but the coffee’s on’….. bij de boze wolf…. Ik raad je dus aan de fotootjes goed tot in de details te bestuderen en zeker de ‘foute’ spreuken erbij ter harte te nemen 😀 Zalig! Wat een pallet van kleurtjes, tekeningen en of minimalistisch design en snedige humor. Je ruikt zo er een straffe koffie bij als je ze leest. Je proeft de listige hedoch verleidelijk bittere smaak alvast op de tong bij de aanblik van deze koffiepakjes. En zo werd dit dagelijkse ritueel in Amerika een bijzonder en uitzonderlijke ceremonie elke ochtend en elk supermarkt bezoek. Een rayon vol kunstwerkjes bewonderen. Een waar feest voor oog en ziel, en een kers op de taart qua lach op de hofnar ’s gezicht in de ochtend. Ik neem het ritueel op dit eigenste moment ter harte en breng u dra als de koffie aankomt in lijf en leden nog meer moois over de national parks waar moeder natuur haar eigenste kunstzinnigheid demonstreerde! Tot dra en schol!

The road trip through America… where to start? The troubadour and the court jester within myself both want to share… so let me start with the daily ritual, the coffee ceremony. For years I have honored my ancestors and especially my father’s ritual and ceremony. Start the day with a ‘cup of coffee’. The smell, the bitter taste of the drink of life, looking outside while sipping. Musing and welcoming the day full of possibilities. Stepping into everyday life. It’s no different on the road trip , except the coffee is of course different 😀

A strangely colored substance, not really bitter, an unrecognizable ’taste’ in the mouth. It tastes a bit like a mix between old tea and ground pebbles where you get the grit between your teeth at the end of the ride. It wasn’t really a party, but it didn’t detract from the ceremony and the ritual. One brand has pleasantly surprised me and I am eagerly looking to see if I can still obtain it in ‘Belgica’… yes, I’ll give it to you… K&F roasted coffee… what a pearl and delight among variants of gravel.

What my eye did notice and especially want to encourage is the A MA ZING packaging in which all these coffees are available. Colorful, psychedelic, mega cool design, full of satire and cynical dark humor. I love it! Sometimes they look like Iron Maiden record covers. And the slogans are hilarious….

‘Served on bed to raise the dead’ is one of my favorites, but it cannot compete with’Grannie’s gone but the coffee’s on’….. with the bad wolf…. So I advise you to look at the photos thoroughly. to study the details and be sure to take the ‘wrong’ sayings to heart 😀 Wonderful! What a palette of colours, drawings and/or minimalist design and witty humour. You can smell a strong coffee when you read them. You can already taste the subtle yet seductively bitter taste on your tongue when you look at these coffee packets. And so this daily ritual in America became a special and exceptional ceremony every morning and every supermarket visit. Admire a district full of works of art. A true feast for the eyes and soul, and a icing on the cake in terms of smile on the court jester’s face in the morning. I take the ritual to heart at this very moment and, as soon as the coffee arrives, I will bring you even more beautiful things about the national parks where Mother Nature demonstrated her own artistry! See you later and cheers!


Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven