Boomkaarten

(English below) Ik loop geregeld door een zelfde ‘verwaarloosd’ gebied, omringd door industrie, waar de natuur haar gang kan gaan. Er heerst een prachtige diversiteit van bomen. Machtige eiken die nog écht kunnen stralen in de zon. Lieflijke lindebomen die ietwat verstopt staan. Voedende zachtaardige kastanjes en hazelaars. Een statige es en een verloren gelopen lijsterbesje. Prachtige oeroude berken die mensen niet herkennen als ze ze voorbij lopen. Heerlijk!
Zelden kom je nog zulke ongerepte stukken tegen en mijn hart en ziel is verbonden aan deze plek.

Rond de Yule periode groeide er een onrust in mezelf. De angst dat dit stuk gebied vroeg of laat in handen zou vallen van industrie of natuurbeheer. Organisaties die graag snoeien in alles wat spontaan bloeit. Er woelde de vraag, wat kan ik doen?

De nachten werden woeliger en vragen rezen. Moet ik het aankopen? Actie voeren? Onzichtbaar maken? Er kwam geen eenduidig antwoord.
Tot op zekere morgen mijn vriendin in de krant las dat de industrie er ging uitbreiden. De paniek sloeg om het hart. Een mix van verdriet en strijdbaarheid, wat moet ik doen?

Ik deed een journey naar de spirit van dat land en de bomen. Ze vertelden me: ‘Eli, jij kan dit land niet redden en dat is ook niet nodig. Alles verandert en niets is voor altijd, vorm is vergankelijk.
Als je het land opkoopt en je zou sterven, wat is dan de garantie dat we blijven? Op een dag zullen ook wij kruimelen tot moeder aarde en sterven. Dat is de weg van het leven.

Wat je wél kan doen, is wat je reeds doét! Trek rond, maak foto’s, breng ons in beeld en vertel ons verhaal. Maak heilige boomratels en drankjes. Neem elfenmensen mee op tocht. Zing ons lied, kom op bezoek zodat als wij er niet meer zijn, deze trilling verder zal deinen. Verbind de mensen hun hart terug aan de bomen en natuur. Breng het healingswerk der bomen in de wereld.

Trouw aan ‘het land van äR’ is de band die ik heb met dit stuk steeds dieper geworden. Ik ontmoet er telkens zo vele prachtige boomwezens en ontdek telkens nieuwe stukjes grond. Ik breng ceremonie in de geheime ‘grove’ (heilig bos). De band blijft verdiepen en staat als een blauwdruk in mijn ziel geprint. De totemdieren van het land trekken er vrij rond. Vele verhalen zou ik kunnen vertellen in een eindeloos schrijven maar woorden schieten zeer tekort om de liefde en verwondering die ik voel uit te drukken.

Uit deze liefde is het orakel van äR geboren. Van de duizenden foto’s die ik gemaakt heb is een selectie bewerkt tot mandala’s. Deze fungeren als poorten om in meditatie door te reizen en de energie van de boomwezens te versterken. Eveneens fluisterden de bomen er ‘poëtree’ en GaldR gedichten bij. De bomen spraken meteen in het Engels. Tijdens het channelen moest ik geregeld de teksten fonetisch opschrijven, niet wetend of het wel degelijk woorden waren die bestonden. Groot was mijn verbazing als dat effectief zo bleek te zijn. Nog grotere verbazing als ik de vertaling opzocht. Wat een hemels geschenk om dit te mogen doen.
De kaarten en e-book zijn beschikbaar voor wie ermee resoneert. Je kan een deck met e-book aankopen voor €30 (zonder verzending). Geregeld geef ik journeys en workshops met dit orakel waar je met live klanken van de boomratels, vertellingen en zang de diepte van deze magie kan ervaren. Wees welkom!

De kaarten….

‘Poe-tree’ cards

I regularly walk through the same ‘neglected’ area, surrounded by industry, where nature can take its course. There is a beautiful diversity of trees. Mighty oaks that can still really shine in the sun. Lovely lime trees that are somewhat hidden. Nourishing gentle chestnuts and hazels. A stately ash tree and a lost rowan. Beautiful ancient birch trees that people do not recognize when they walk past them. Unbelievable! Rarely do you come across such unspoilt areas and my heart and soul is connected to this place.

Around the Yule period, an anxiety grew within myself. The fear that this piece of area would sooner or later fall into the hands of industry or nature management. Organizations that like to prune everything that blooms spontaneously. The question arose, what can I do? The nights became more turbulent and questions arose. Should I purchase it? Take action? Make invisible? There was no clear answer. Until one morning my girlfriend read in the newspaper that the industry was going to expand. Panic gripped the heart. A mix of sadness and militancy, what should I do?

I planned a journey into the spirit of that land and the trees. They told me, ‘Eli, you cannot save this landscape and you don’t need to. Everything changes and nothing is forever, form is ephemeral. If you buy the land and you die, what’s the guarantee that we’ll stay? One day we too will crumble to mother earth and die. That is the way of life. What you can do is what you are already doing! Travel around, take photos, portray us and tell our story. Make sacred tree rattles and potions. Take people on a sacred walk. Sing our song, come visit so that when we are gone, this vibration will swell further. Connect people’s hearts back to the trees and nature. Bring the healing work of trees into the world.

Loyal to ’the land of äR’, the bond I have with this place has become increasingly deeper. I always meet so many beautiful tree creatures and discover new pieces of ground every time. I perform ceremony in the secret ‘grove’ (sacred grove). The bond continues to deepen and is imprinted in my soul like a blueprint. The landscape’s totem animals roam freely. I could tell many stories and endless writings, but words are very inadequate to express the love and wonder I feel.

From this pure love the oracle of äR was born. Of the thousands of photos I took, a selection has been edited into mandalas. These act as gateways through which to travel in spirit and amplify the energy of the tree beings. The trees also whispered ‘poëtree’ and GaldR poems. The trees immediately spoke in English. While channeling I regularly had to write down the texts phonetically, not knowing whether they were actually words that existed. I was very surprised when that actually turned out to be the case. Even greater surprise when I looked up the translation. What a heavenly gift to be able to do this.

The cards and e-book are available to those who resonate with them. You can purchase a deck with e-book for €30 (without shipping). I regularly give journeys and workshops with this oracle where you can experience the depth of this magic with live sounds of tree rattles, stories and singing. Be welcome!

Scroll naar boven