De Weg van het Woud … Luxemburg

(engelish below) Vertragen en eenvoud, het doet me deugd. Ik had me laten ‘vangen’ aan de oordelen en ‘scheve mantras’ van mijn hoofd en verleden; ‘Compare and Compete!!’ Jawel, fantaseer er gerust trompetgeschal bij 🙂

Dat resulteert vaak in een kramp en overdreven vanalles willen organiseren, moéten, en vooral najagen en kramp. Ik ken het molentje dat draait, toch wordt het nog vaak aangeraakt. Volle kramp achter de wortel aanlopen doe ik niet meer. Ik weet dat het louter tot teleurstelling, nog meer honger, korte dopamine shots en verdere leegte leidt… leiden wordt dan lijden…. Toch is het een snaar die blijft geraakt worden en ik zeer naar nieuwsgierig kijk en de laagjes afpel…. Wat is nu de intentie en drijfveer hier? Is die zuiver en vanuit vreugde? Of is het een najagen van iets uit een onderbewust verdriet en pijn? Altijd goed om je eigen intenties zuiver te houden en dan bewust te kiezen voor je handelen.

Ik daag je uit! Hoe vaak kies jij voor de pauzeknop om afstand te bouwen tussen de geraakte snaar en de mallemolen en krampachtig handelen? Hoe helder zijn voor jou je eigen drijfveren of zelfs driften? Hoe bewust des gevolg kies jij voor net niét of wel handelen naar je eigen slaafsheid van het hamstermolentje? Niet dat het niet mag, maar wil je het dan ook? Kies je vanuit de observatie en pauze ook nog bewúst of geautomatiseerd? ..; en ja onze mind is meester in onszelf blaasjes wijsmaken en onszelf bedotten en bedriegen 😀 Een uitnodiging dus om te vertragen, bewust te kiezen, uit te diepen, er ‘bij te zitten’ en er naar te kijken zonder alvast in actie te schieten…. niet meteen de coping van vecht, vlucht, freeze, fawn in 🙂

Geregeld bouw ik dus een pauze in, zitten in een rustgevend non-prikkels landschap. En dan laten borrelen zonder actie… en dat af en toe met fijne kameraden. Merci Steven om deze trip met me te delen.

Wil je zelf bewuster op die pauzeknop kunnen drukken, maar je weet niet goed hoe? Je zoekt een compagnon om je te begeleiden in dit proces? Voel je vrij om contact op te nemen… meer info vind je op de weg van het woud.

Slowing down and simplicity, it pleases me. I had allowed myself to be ‘captured’ by the judgments and ‘crooked mantras’ of my head and past; ‘Compare and Compete!!’ Yes, feel free to imagine trumpet sounds 🙂 This often results in cramps and excessive wanting to organize a lot, having to do everything, and especially chasing and cramping. I know this proces very well, yet it is still touched often. I no longer have to chase the carrot in full cramp. I know that it only leads to disappointment, even more hunger, short dopamine shots and further emptiness… suffering then becomes more suffering…. Yet it is a chord that continues to be touched and I look at it with great curiosity and peel back the layers. … What is the intention and motivation here? Is it pure and from joy? Or is it a pursuit of something out of a subconscious sadness and pain? It is always good to keep your own intentions pure and then consciously choose your actions

I dare you! How often do you choose the pause button to build distance between the struck chord and the merry-go-round and act frantically? How clear are your own motivations or even inner drives for you? How aware of the consequences do you choose whether or not to act on your own slavishness of the hamster mill? Not that it’s not allowed, but do you want it? Do you also choose consciously or automatically from the observation and break? ..; and yes, our mind is the master of fooling and deceiving ourselves 😀 An invitation to slow down, consciously choose, delve deeper, ‘sit with it’ and look at it without taking action. … not immediately the coping of fight, flight, freeze, fawn 🙂

So I regularly take a break, sit in a soothing, non-stimulus landscape. And then let’s sit with it without taking action… and occasionally with nice comrades. Thanks Steven for sharing this trip with me.

Do you want to be able to press that pause button more consciously, but you don’t know how? Are you looking for a compagnon to guide you in this process? Feel free to contact me… more information can be found on ‘de weg van het woud’.

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven