Olympic Rainforest

Regenwoud … dus jep … de enige drie dagen regen die voorspeld zijn worden als wijwater over ons heen gegoten. Modderig, mistig, dempig, mossig, drassig en pure magie. Olympic National forest … uitgestrekte wouden leunend aan de grens met Canada… De wortels van de bomen, brachten ultieme vormen en kronkelden zich in elkaar als uitnodiging om er Sigil magie van te maken op later tijdstip. Tientallen foto’s maken en later met forestsounds op de achtergrond thuis, zal ik ze weven tot sigiltapijten op de eigenzinnige houtjes…. De verwonderde blik met open mond van deze kabouter. Ik moest nog wat landen na een jetlag of ’tijdreis’ van 9 uur vroeger in time… De klok is een relatief gegeven…. Maar het lijf vertelt wel dat het een binding heeft met zijn geboortegrond…. later nog een aparte mijmering daarover… 🙂

De gigantische plataan, de ‘dense forest’ met zijn moslagen als gordijnen…. watervallen die op zich regenwolken creëren, een uitgestrektheid en afstanden die je lijf en verstand niet begrijpen, noch kunnen vatten,… Sculpturen van omgevallen bomen waar de nieuwe generatie al uitspringt, de geur van het nattige wazige van het woud, kleine prachtige details in bloemvorm, en de zwarte specht die geregeld terugkwam …. een boodschapper? Allemaal niet in beeld te vatten, maar mijn ziele-oog doet naarstige pogingen… deze deel ik graag met jullie … dus vul gulzig je ogen met de beelden, sluit ze dan een moment en loop in je verbeelding nog even rustig verder rond door deze uitnodigende nattige wouden… laat het een streling zijn voor de Ziel en een verbinding in spirit met deze prachtige stukken aardewezens…..

Rainforest… so yep… the only three days of predicted rain are poured over us like holy water. Muddy, misty, damp, mossy, boggy and pure magic. Olympic National forest … vast forests leaning on the border with Canada… The roots of the trees, created ultimate shapes and twisted together as an invitation to create Sigil magic at a later date. I take dozens of photos and later, with forest sounds in the background at home, I will weave them into sigil carpets on the quirky woods…. The open-mouthed look of wonder of this gnome. I still had to land after a jet lag or ’time travel’ of 9 hours earlier in time… The clock is a relative fact…. But the body does tell that it has a bond with its birthplace… later. a special musing on that… 🙂

The gigantic plane tree, the ‘dense forest’ with its layers of moss like curtains… waterfalls that in themselves create rain clouds, an expanse and distances that your body and mind cannot understand or grasp… Sculptures of fallen trees where the new generation is already emerging, the smell of the wet haze of the forest, small beautiful details in the shape of flowers, and the black woodpecker that regularly returned…. a messenger? All of which cannot be captured in images, but my soul’s eye is making diligent efforts… I would like to share these with you… so greedily fill your eyes with the images, then close them for a moment and continue walking quietly in your imagination. around these inviting wet forests… let it be a caress for the Soul and a connection in spirit with these beautiful pieces of earth beings…..

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven