Leegte en ruimte

(English below) De vele aspecten van de reis pruttelen na. Ook fysiek merk ik hoe het overweldigd en tevens uitputtend was. Spijsvertering die stil valt, slaapstoornissen along the way, de kaars die nu echt helemaal uit is na de ’tijdreizen’ heen en weer. Ik had eerder al de ervaring dat tijdzones kruisen een soort marteling voor mijn lijf en leden is, maar dit keer is de prijs toch zware tol. Opnieuw vertigo tussendoor, een focusloos brein en fysiek tot niets in staat. Eindeloos slapen en dan weer ‘lalala’ wakker liggen… per dag een graadje erger … dus ik hoop dra op een spiraal opwaarts.

Voor de trip had ik vragen voorgelegd aan Gerda en Sofie. (Dank voor hun oprechte channelings en journey naar spirit om boodschappen voor me te halen). Moest ik verslag uit brengen van de reis? Moet het Beyond Borders inhoud hebben? Moet het een vision quest worden voor mezelf? Iets terugbrengen op fb? Allemaal nee, nee en nog eens neen. Het zou gaan over gewoon, gààn! De dag ontvangen zoals hij komt, genieten, troubadouren en vooral alles eens loskoppelen. Prima! Onverwacht maar prima!

Hanne had hoofdzakelijk het programma in elkaar gebokst, dus elke dag was een wonderlijke verrassing van pop museum tot regenwouden en alpine wandelingen. Heerlijk om mezelf te herontdekken, babbeltjes met iedereen onderweg, de buurtwerker in mezelf weer eens te ervaren. Gewoon in de dag te staan en te voelen, soms met veel pit, soms met slomere energie. Gewoon Zijn zoals het IS op dat moment. Heerlijk, ik kan dat uitermate goed, maar soms sneeuwt dat al eens onder met vanalle varianten van mind en externe sneeuwvlokken. Gaande van puisjessneeuw tot hagelbuien 🙂

Daarnaast neem ik nooit social media mee via de smartphone. Het staat er niet op en het komt er niet op! Maar nu dus ook niet via pc. Ik heb het geen seconde gemist eerlijk gezegd… en merk op hoeveel ruimte in de mind dat creëert. Hoeveel rust en vooral in de dag zelf Zijn! Ergens logisch want je verslavingsgedrag wordt niet meer geprikkeld en de bijhorende hormoontjes haal ik dan uit de wandelingen ipv de korte duimpjes en responsjes …. Ik kan ieder van jullie die het leest echt aanraden eens volledig af te koppelen en wel minstens voor 4 weken. I promise you… je zal niks gemist hebben hoor 🙂 integendeel …

De behoefte om er meer weg te blijven is groot en neem ik ter harte. Ik zag er zelfs quasi tegenop om het terug te openen. Ik wil er dus ook op een heel andere manier tijd en ruimte aan geven vanaf nu, maw… weinig en zeer gericht en als ik wat wil delen zal dat vooral via deze weg zijn, de website.

Ook The land of äR kwam onder vuur der vragen en observatie. Ik val nogal eens in de valkuil ‘compare en compete’ … en is alles wat ik tracht te doen en organiseren nu wel écht vanuit het hart? Of eerder een bewijsdrang om mijn talenten ook door een publiek erkend te willen zien? Het is soms erg dubbel en wens mijn acties en handelen graag kristal helder en zuiver.

Komende tijd neem ik dan ook de ruimte en de leegte met beide handen gretig aan om gewoon alles te laten ‘ontstaan’ wat verder kloppend voelt en in de vanzelfheid zit. Alles waar de minste drive van ‘kramp’ onder zit mag er nog vérder uit. Ik had heel dit patroon al uitgezuiverd maar dankzij de trip zijn er nu echt stukken afgerond, uit-ge-rouwd en hoofdstukken tot een verleden behorend…. wow….

De Quirky Woods blijken wel een constante, ik heb enkele prachtexemplaren meegebracht en het is heerlijk om in het zonnetje met een schuurmachientje al de pareltjes tot diamanten te zien afpellen en slijpen. Sommige zaken zijn hartsgewijs en blijvend voor langere tijd.

Wat de reis bracht is alles tot zijn essentie. In tijd, contacten, invulling, visie, eenvoud en het leven.

Prioriteit is voorlopig de fysieke uitputting laten rusten en weer opladen. Dat zal nog wel enige tijd vergen voel ik aan het lijf. Dus het zal traag en met mondjesmaat zijn. Het schrijfselen gaat me wel af… dus dat is alvast een hou-vast en je mag geregeld wel wat verwachten 🙂 een mijmering, stuk van de reis of reis die ik ooit maakte, een vraagstuk waar ik mee aan de slag ben…. en wat er passeert in de geest der inspiratie van dat moment. Uiteraard met fotootjes want ook dat is een fijne blijver, ik vertel graag verhalen in beeld.

Voel je vrij om anderen te vertellen over dit kleine blogje en als je hem wil delen,… zeker en vast, kopieer de link en deel gerust .. the more the merrier….

Bij deze sloef ik gezapig terug naar de zetel om te ploffen en me mee te laten voeren op reis in dromenland….

The many aspects of the journey simmer in my mind. I also notice physically how overwhelming and exhausting it was. Digestion that comes to a standstill, sleep disorders along the way, the candle that is now completely out after the ’time travel’ back and forth. I’ve had the experience before that crossing time zones is a kind of torture for my body and limbs, but this time the price is still heavy. Vertigo again in between, a focusless brain and physically unable to do anything. Endless sleep and then lie awake again ‘lalala’… a degree worse every day… so I hope for an upward spiral soon.

Before the trip I had asked questions to Gerda and Sofie. Thank you for their sincere channelings and journey to spirit to get messages for me. Did I have to report on the trip? Should it have Beyond Borders content? Should it become a vision quest for myself? Bring something back on FB? All no, no and no again. It would be about just going! Receive the day as it comes, enjoy, troubadour and, above all, disconnect from everything. Fine! Unexpected but great!

In addition, I never take social media with me via smartphone. It’s not there and it’s not going to be there! But now not via PC either. I didn’t miss it for a second to be honest… and notice how much space in the mind that creates. How much peace and especially in the day itself! That makes sense because your addictive behavior is no longer stimulated and I get the associated hormones from the walks instead of the short thumbs and responses…. I can really recommend that any of you who read it disconnect completely and for at least 4 weeks. . I promise you… you won’t have missed anything 🙂 on the contrary…

The need to stay away more is great and I take it to heart. I was even reluctant to open it again. So I also want to give time and space to it in a completely different way from now on, in other words… little and very focused and if I want to share something, it will mainly be through this way, the website.

The land of äR also came under fire from questions and observation. I often fall into the ‘compare and compete’ trap… and is everything I try to do and organize really from the heart? Or rather a need to prove that I want my talents to be recognized by an audience? It is sometimes very ambiguous and I wish my actions and actions to be crystal clear and pure.

In the coming time I will eagerly embrace the space and emptiness with both hands to simply let everything ‘arise’ that feels right and is in the natural state. Everything that has the slightest drive of ‘cramp’ can be removed even further. I had already cleared out this entire pattern, but thanks to the trip, parts have now really been completed, mourned and chapters belong to the past…. wow….

The Quirky Woods appear to be a constant, I brought along some beautiful specimens and it is wonderful to see all the pearls peeled and cut into diamonds in the sun with a sander. Some things are heartfelt and lasting for a long time.

The priority for the time being is to rest the physical exhaustion and recharge. I can tell that it will take some time. So it will be slow and piecemeal. I’m getting along well with writing… so that’s something to hold on to and you can expect something from time to time 🙂 a musing, part of the journey I once made, an issue I’m working on. … and what passes in the spirit of inspiration of that moment. Of course with photos because that is also a nice keeper, I like to tell stories in pictures.

Feel free to tell others about this little blog and if you want to share it,… definitely, copy the link and feel free to share.. the more the marrier….

With this I slowly return to the couch to flop down and let myself be taken on a journey into dreamland….

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven