Hagalaz

(English below) Wauw, de piek van koortsen is voorbij, gelukkig. Daveren, rillen, shaken en spierkrampen van koortsstuipen. Een souvenirtje uit Amerika… een covid besmetting 😮 Pittig virusje toch wel. Zoals de rune Hagalaz, alles neerhalend en omver werpen, destructie tot kern om zo de nieuwe groei kansen te geven. Zo werkt het ook met de sequoia’s en de branden. Zo werkt het precies ook met de brandhaarden in mijn lijf.

Er was al emotionele en mentale ruimte vrijgekomen bij terugkeer. Inzichten van kern en essentie. Dan leek het alsof de materie dat ook nog eens benadrukt. Heel mijn systeem zwaar overhoop en met kers op de taart, covid en megakoorts. Mijn brein gaarkokend in de schil, helder en ijl tegelijk.

Nu de piek over is ontstaat er rust, ruimte en uiteraard tijd voor naudiz rune… eveneens isa…. Tijd om herop te bouwen vanuit eigen tempo en regenereren en recupereren. Tijd nemen om de essentie van de draad des levens te weven… beginnend met opruimen, uitmesten, wat gaat er weg? Welke boeken zijn ter verkoop? Het opbergen van alle gwersu en druïde opleidingsboeken. Het verbranden van de werkboeken ervan. Druïde en druïderij zijn slechts terminologieën geworden. Ordes en instellingen die het bezigen zijn onbelangrijk gebleken, behoren bij een verleden. Ik ben vrij van mijn eigen dwangbuis ervan. Meer mezelf, in mezelf, van mezelf en àlle aspecten daarvan.

Welke houtjes blijven nog? Welke muziek hou ik nog? Welke instrumenten blijven er nog of mogen reizen? Wat is er nog belangrijk? Wat mag vervagen met de tand des tijds? Mijn to do whiteboard weer white… het is een moodboard geworden ipv een must en takenlijst…. Kaartjes, wensen, leuke prentjes….

Nu is er tijd en ruimte om gewoon te ‘Zijn’ zonder iets te moeten bewijzen, zonder persé te doen om te mogen zijn van mezelf, zonder voorschriften en protocols. Ik duik verder de opruim actie in en maak plaats plaats plaats. Benieuwd wat de vanzelfheid verder toont, benieuwd wie er langs het pad zal verschijnen, ontmoeten, meewandelen, koffieke drinken , babbeltje doen, blijven of weer verlaten…. aho

Wow, the peak of fevers is over, thankfully. Trembling, shivering, shaking and muscle cramps from febrile convulsions. A souvenir from America… a covid infection 😮 A spicy virus indeed. Like the rune Hagalaz, tearing down and overthrowing everything, bringing destruction to the core to give new growth opportunities. It works the same way with the redwoods and the fires. That’s exactly how it works with the hot spots in my body.

Emotional and mental space had already been freed up upon return. Insights of core and essence. Then it seemed as if the subject matter also emphasized that. My entire system is in disarray and with icing on the cake, Covid and mega fever. My brain boiling in its shell, clear and hazy at the same time.

Now that the peak is over, there is peace, space and of course time for naudiz rune… also isa…. Time to rebuild at your own pace and regenerate and recover. Taking time to weave the essence of the thread of life… starting with cleaning up, mucking out, what goes? Which books are for sale? Storing all gwersu and druid training books. Burning its workbooks. Druidry and druidry have become merely terminologies. Orders and institutions that practice it have proven to be unimportant are a thing of the past. I am free from my own straitjacket of it. More myself, within myself, of myself and all aspects thereof.

Which wood remains? What music do I still like? Which instruments will remain or be allowed to travel? What else is important? What may fade with the test of time? My to do whiteboard is white again… it has become a mood board instead of a must and to-do list…. Cards, wishes, nice pictures….

Now there is time and space to just ‘Be’ without having to prove anything, without necessarily doing something to be my own, without regulations and protocols. I dive further into the clean-up campaign and make room, make room. Curious to see what else the naturalness shows, curious who will appear along the path, meet, walk along, drink coffee, have a chat, stay or leave again… aho

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven