Vuurwake in Stilte

(English below) Dit bericht is een uitnodiging. Een uitnodiging om even stil te staan en zo je wenst ook aan de vuurwake te participeren. Een woordje verduidelijking…..

De maand juli staat hier in het teken van verder uitzuiveren, loslaten, laten gaan, maar dan zeer diep gelaagd en tevens ook op materieel vlak. Ik laat op dit moment ook alle houtjes die ik ooit verzamelde door mijn handen gaan. Allerlei reizen over de wereld komen naar boven in de herinnering. Dichtbij, veraf. Verhalen, ervaringen, gevoelens, herinneringen aan beelden en plaatsen en… en .. en… Ik laat ze door mijn handen gaan stuk voor stuk en voel of ze finaal los mogen. Een deel prachtig hout ligt afgezonderd. Klaar. … maar klaar voor wàt?

Ik wil ze met aandacht aan de vuurtongen schenken. In een open vuur of bij regen in de tipi kachel. Ik wil die dag het loslaten, het ruimte maken, de stilte laten spreken… Ik zal hem dus alleen en in stilte beleven en zo je wenst kan je op jouw manier bij je thuis meedoen. Alles wat je voelt dat klaar is, mag je schrijven en mailen. Ik print het en schenk het mee aan het vuur. In discretie uiteraard. Maar je kan ook thuis meedoen op de dag zelf.

Zaterdag 13 juli doe ik een vuurwake de ganse dag. Je kan zelf bij je thuis een stiltevuur doen, een kaarsje branden, een stiltemoment doen. Afhankelijk van jou noden en mogelijkheden. Een moment om je oude chacapa’s te schenken aan het vuur? Om te liggen en mediteren in stilte? Te schrijven? Je kan je heel de dag afstemmen op jou manier op deze gebedscirkel ter afscheid.

Het gaat om afsluiten, de deur sluiten, het een plek geven, dus voel wat er klaar is om los te laten en het als zand door de vingers te laten glippen. Als een pluimpje dat loslaat en door de wind meegenomen wordt, als het hout dat door het vuur in dansende vlammen omgezet wordt en zal resulteren in omgevormd as. De vorm zal niet meer zijn, …. het is klaar… laat los…

Dus voel je vrij om wat jij aan het vuur hier wil meegeven te sturen en op die manier ondersteund door het heilige hout hier los te laten aan de bescheiden vlammenzee. Voel je vrij om de 13e zelf actief mee te doen. Voel je vrij om achteraf je ervaring te delen. Aho

This message is an invitation. An invitation to pause for a moment and, if you wish, to participate in the fire vigil. A word of clarification…..

The month of July is all about further purifying, letting go, but very deeply layered and also on a material level. I am also currently letting all the wood I ever collected pass through my hands. All kinds of trips around the world come to mind. Near, far. Stories, experiences, feelings, memories of images and places and… and .. and… I let them pass through my hands one by one and feel whether they can finally be released. Some beautiful wood is secluded. Finished. …but ready for what?

I want to give them attention to the tongues of fire. In an open fire or in the rain in the tepee stove. That day I want to let go, make space for it, let the silence speak… So I will experience it in silence and if you wish you can participate in your own way. You can write and email anything you feel is ready. I print it and donate it to the fire. In discretion, of course. But you can also participate on the day itself at home at your own place.

On Saturday , July 13, I will be doing a fire vigil all day long. You can make a silent fire at home, light a candle, or have a moment of silence. Depending on your needs and possibilities. A moment to donate your old chacapas to the fire? To lie and meditate in silence? To write? You can tune into this farewell prayer circle all day long in your own way.

It’s about closure, closing the door, giving it a place, so feel what is ready to let go and let it slip through your fingers like sand. Like a feather that comes loose and is carried away by the wind, like the wood that is turned into dancing flames by the fire and will result in transformed ash. The shape will be no more, …. it is done… let go…

So feel free to send what you want to give to the fire here and in this way, supported by the sacred wood, release it here to the modest sea of ​​flames. Feel free to actively participate on the 13th. Feel free to share your experience afterwards. Aho

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven