Pelgrimstochten – Pilgrimages

We are Brothers, We are Sisters, Beyond Borders… we are One

(English below) Welkom bij het vredesproject Beyond Borders. Een drieluik van pelgrimstochten en samenkomsten dat mensen, verhalen, geschiedenissen, voorouders en landschappen met elkaar verbindt. Het begon allemaal een poosje geleden…

Van kindsbeen dwaal ik graag in de natuur en over kerkhoven. Er hangt een sereniteit, weemoed, rust en stilte. In deze stilte liggen de verhalen van weleer, de geheimen, de verdrieten, soms ongezien en ongehoord. De spirit van een landschap, de stille magische verbinding van het solitaire dwalen door bossen en uitgestrekte vlaktes. Het beklimmen van bergen en meewaaien door het dal. Het volgen van kronkelende rivieren. Het opgaan in verwondering en als stille getuige luisteren naar wat het landschap te vertellen heeft. In deze diepe stilte met volledige aandacht aanwezig zijn, het gevoel van ‘vol-ledig’ zijn. Een warme leegte die de ruis van mind en ego weglaat en een volheid brengt van het opgaan in een groot geheel.

De verloren verhalen van de wereldoorlogen trekken eveneens op een ‘vreemde’ manier aan me. Met der tijd werd dit een missie… stille getuige zijn van verhalen die nog een weg zoeken, gezien of gehoord willen worden… zonder oordeel….

In 2019 werd ik tijdens een onverwacht bezoek aan het Duits militair kerkhof en het ‘huis over grenzen’ te Lommel, zeer geraakt en ontroerd door een gesprek met Duitse en Schotse vrienden over het oorlogsverleden. De beleving van deze verhalen over grenzen heen. Hoe ervaren verschillende volkeren deze achtergronden? Kunnen we elkaar de hand reiken? Kunnen we het verleden de hand reiken? Dit werd het zaadje waardoor dit Beyond Borders het levenslicht zag.

Voor mijn Duitse en Schotse vrienden brouwde ik in hetzelfde jaar een Engelstalige geleide visualisatie. Samen reisden we over grenzen heen, over verleden heen, over naties en tijd heen om te verbroederen rond het spiritvuur van de voorouders en zo onze naties en harten allen te verenigen in vergeving en vrede. Als je graag meereist vanop afstand, voel je vrij om deel uit te maken van dit spiritvuur en reis mee via onderstaande meditatie. Aho.

Pelgrimstochten voor Vrede

Een eerste luik van Beyond Borders zijn de Pelgrimstochten die ik onderneem waarmee je van op afstand kan connecteren en stille getuige zijn.

De roep der landschappen volg ik getrouw. Ik er geregeld op uit, over de grenzen … om te ontdekken, te wandelen, te luisteren, te zijn, samen met het landschap waar ik in verdwaal. Voelen hoe de energie is, wat er ‘hangt’ en wat nog gezien en gehoord wil worden. Vaak zijn dat oorlogstrails, grensgevechten, verlaten dorpen, of verweerde en weggeteerde kerkhoven,… Ik doe geregeld een oproep en vertel waarheen de volgende tocht me zal brengen. Voel je vrij om dan in te tunen en te voelen of dat ook jóu roept. Wil je graag iets meegeven voor op de tocht, een blessing, een steentje of houtje, een zegen, krachtwoord, troostwoord…. voor het landschap, de plek zelf, het verleden en toekomst….

Wil je graag een herinnering, gedicht meegeven? Een wens, weliswaar voor het groter geheel …. neem dan gerust contact op. Al deze wensen, woorden, zegeningen zet ik in Sigil vorm op steentjes en houtjes. Deze draag ik met aandacht heel de wandeltocht mee en schenk ze daar waar het landschap roept en ze welkom zijn. Ik schenk ze in stilte, met een lied of klein ritueel… Geregeld laat ik weten waar de volgende pelgrimstocht naartoe gaat. Dan doe ik een oproep via een video met trancejourney zodat je kan afstemmen en gericht voor het landschap iets kan meegeven van blessing of zegening. De oproepen voor komende tochten vind je steeds terug bij de events.

Een relaas van deze ervaringen en dit delen van de tocht en zegeningen breng ik daarna terug via poëzie, foto’s , video en klank. Ben je nieuwsgierig waar jou steentje, wens en woord terecht gekomen is? Benieuwd naar de beelden van de tocht? Dan vind je alles op deze blog terug. Ik voel me gezegend en vervuld door alle mooie persoonlijke warme menselijke verhalen die ik al mocht ontvangen. Warm vanbinnen door alle blessings en zegeningen dat ieder al meegaf op de tocht; geschenken aan de spirit of place , aan de verhalen die daar nog hangen en graag gezien en gehoord willen worden…

We are Brothers, We are Sisters, Beyond Borders… we are One

Welcome to the ‘Beyond Borders’ peace project. A triptych of pilgrimages and gatherings that connects people, stories, histories, ancestors and landscapes. It all started years ago… Ever since I was a child I have loved wandering in nature and at cemeteries. There is a serenity, melancholy, peace and quiet. In this silence lie the stories of yesteryear, the secrets, the sorrows, sometimes unseen and unheard. The spirit of a landscape, the silent magical connection of the solitary wandering through forests and meadows. Climbing mountain tops and wandering through the valley. Following winding rivers. Losing yourself in wonder and listening as a silent witness to what the landscape has to share in all its cells of memory. Listening in deep silence with full attention and feeling of being ‘one with all’ . A warm emptiness that leaves out the noise of mind and ego and brings a fullness of being absorbed in a greater whole.

The lost stories of the world wars also attract me in a ‘strange’ way. Over time this became a mission… to be a silent witness for stories that want to be seen or heard… without judgment.

In 2019, during an unexpected visit to the military cemetery and the ‘house across borders’ in Lommel, I was very touched and moved. While visiting this silent place I had an unexpected and touching cenversation with a German friend about how this history of war has shaped our lives from generation to ganeration… The experience of these stories transcends all borders. How do different peoples experience these backgrounds? Can we shake hands? Can we reach out to the past? That was just the beginning of a calling and adventure!

During the same year I brewed an English guided visualization for my German and Scottish friends. Together we journeyed across borders, across histories, across nations and time to fraternize around the spirit fire of the ancestors and thus unite our nations and hearts all in forgiveness and peace. If you would like to journey from a distance, feel free to be part of this spirit fire and journey with us through the meditation above. Aho.

Pilgrimage for Peace

I faithfully follow the call of the landscapes. I regularly go out, across the borders … to discover, to walk; to listen, to bé, along with the landscape I get lost in. Feeling what the energy is like, what ‘hangs there ‘ and what still wants to be seen and heard. Often these are war trails, border battles, abandoned villages, or old and forgotten cemeteries,… I regularly share when and where the next trip will take me. Feel free to tune in and feel if it resonates with you. If you feel the call to share blessing or story, a poem, feelf ree to contact me. A blessing, a stone or piece of wood, a word of strength, word of comfort…. for the landscape, the place itself, its past and future.

If you would like to send a memory, poem? A wish, albeit for the greater whole…. please feel free to contact me. All these wishes, words, blessings I put in Sigil form on stones and wood. I carry these with care throughout the hike and give them with full attention to the landscape where it calls and the gifts are welcomed. I donate them in silence, with a song or a little ritual… I regularly let you know where the next pilgrimage is going to and which area I will roam. I will provide a video with soundjourney and meditation so you can tune in and gift a whish, hope or blessing for the landscape. You can always find these calls for upcoming tours at the events page

I regularly share my experiences and of the journey and blessings through poetry, photos, video and sound. I you wonder where your words landed, your stone or gift is received by the landscape? You can find everything on the blog. page. I feel blessed and fulfilled by all the beautiful personal warm stories I have already received. Warm inside by all the blessings that everyone already gave on the journey. gifts to the spirit of place, to the stories that are still there and want to be seen and heard.

.

“We are brothers, We are sisters,

Beyond Borders, We are One

Scroll naar boven