Cycli – Cirkels – Grove

(English below) Het roept, … buiten … om te gaan en te exploreren. Het roept het binnenin om weerom the land of äR op te zoeken. Elke graad van het druïde pad opende zich een nieuwe streek waar ik dan een hele graad lang rondzwierf, onbewust, verbindend met de streek en de magie ervan. Het bracht telkens de nodige divinaties, visioenen, vreugde en schoonheid. Na het afsluiten van de Obod-graden en de verdiepende cyclus in de BDO te lopen…. voel ik weer de roep van äR.

De oude grove, secret sacred grove, is dichtgegroeid. Bossige dennen zijn 3 meter de hoogte in geschoten en drummen elkaar bijna omver. Ze vullen de open plek met groene liefde en het zandplaatsje waar het altaartje en gebedsplekje was is amper nog te zien. Toegegroeid als een wonde die geneest, zo voelt het ook. Herinneringen toverden een glimlach op mijn mond en ook wel weemoed in het hart. Verdriet wordt als ene warme deken naar mate de tijd verstrijkt.

Langs het pad ontmoette ik onverwachte nieuwkomers en het landschap reikte weer nieuwe details en openbaringen aan. De plek BerkenBlad is nu een volwaardige nieuwe grove. Omsloten in de armen van rijen dennen, bijna niet door te komen en het pad alleen nog herinnerend door een innerlijke ‘pull’ en roep. Gekoesterd en omarmd door de boomvrienden. Hagalaz viel nog létterlijk op mij als ik er heen wandelde en eenmaal in de grove,… verwarmende zonneschijn. De stenen van mijn reizen en sigil quirky woods zijn deels aan de plek geschonken. Een stenencirkel en medicijnwiel in de maak midden in dit kleine groene landschapje.

Een uitgezuiverde nieuwe cyclus zit klaar…. het deurtje naar een laag in de spiraal gaat open en ik loop opnieuw het dorp uit op weg het bos in… de herinnering aan deze ovaten periode in de Obod in gedachten… maar er klinken nieuwe liederen, het strippen tot eenvoud, nieuwe wezens wuiven in de verte, en de roep van een nieuwe Grove die me de verdere weg wijzen zal… wie weet.. tot ergens onderweg! Aho!

I feel a call, … outside … to go and explore. It calls from within to return to the land of äR. Each degree of the druid path opened up a new area where I wandered for an entire degree, unconsciously, connecting with the landscape and its magic. It always brought the necessary divinations, visions, joy and beauty. After completing the Obod degrees and diving into the deepening cycle in the BDO… I feel the call of äR again.

The old grove, secret sacred grove, has overgrown. Bushy pines have grown 3 meters high and are almost knocking each other over. They fill the clearing with green love and the sandy spot where the altar and prayer spot was can barely be seen. Closed and sealed like a wound that heals, that’s how it feels. Memories brought a smile to my face and also melancholy to my heart. Sadness becomes like a warm blanket as time passes.

Along the path I met unexpected newcomers and the landscape provided new details and revelations. The ‘BerkenBlad’ site is now a fully-fledged new grove. Enclosed in the arms of rows of pines, almost impossible to get through and only remembering the path by an inner ‘pull’ and call. Cherished and embraced by the tree friends. Hagalaz literally fell on me when I walked there and once in the coarse,… warming sunshine. The stones from my travels and sigil quirky woods have been partly donated to the place. A stone circle and medicine wheel in the making in the middle of this small green circle.

A purified new cycle is ready… the door to a layer in the spiral opens and I walk out of the village again on my way into the forest… the memory of this ovate period in the Obod in mind… but I can hear new songs, the stripping down to simplicity, new creatures waving in the distance, and the call of a new Grove that will show me the way forward… who knows what will open up next … see you somewhere along the way! Aho!

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven