Le sentier des Ifs

( English below) Tijdens mijn verblijf aan de opaalkust voor Beyond Borders wou ik de laatste dag nog een eenvoudige mooie wandeling doen samen met Hanne. Een ‘gewone samenzijn wandeling’, dus ik zocht naar een pad dat intuïtief riep. Ik vond ‘le sentier des Ifs’ .. een pad met afwisselend landschap van duin, bos, mos en noem maar op. Perfect! Nieuwsgierig en taalgierig als ik ben, vroeg ik me af wat dan ‘Ifs’ wil zeggen. Nog nooit van het Franse woord ‘ifs’ gehoord. Wandeling van de ‘ifs’ …. zeer benieuwd! Zo ontdekte ik dat ontdekte Beyond Borders mij roept, ik ben niet de ’trekker’ ..; het trekt míj! Ik was met verstomming geslagen toen bleek dat de vrogere naam was ‘Le sentier des Juifs’! Een pad dat in 1942 door de dwangarbeiders van WO 2 werd aangelegd. Ik citeer de website: ‘Het werd vanaf 1942 gebouwd door dwangarbeiders van enkele duizenden Belgische, Franse en Nederlandse joden, gevangenen van de nazi-kampen van Dannes en Camiers. Vanaf Condette was het pad voor de Duitsers een transportroute voor de materialen die nodig waren voor de bouw van de bunkers en kanonbatterijen naar het strand. Halverwege de weg herinnert een gedenkzuil eraan dat duizenden joden zijn omgekomen tijdens de aanleg van deze weg.’ Een prachtige bosweg met oude kronkelige eiken, heerlijke bospaden in de regen dat uitmondde op de betonnen baan die aangelegd was. Zeer pittig om dat te wandelen… en toch een heel serene omgeving. Zo brengt the spirit of place je weer onverwacht op het (levens)pad dat je roept. Ik had nog de prachtige sfeer en energie meegekregen van mijn Schotse vriend Brian. De poëtische zin ‘the “simplicity of peace in all it complexities’ is me bijgebleven en zong zacht een neuriënde melodie bij de gedachte eraan. De streek ontving het lied en de energie het met dankbaarheid en aandacht. En dat was zeker wederzijds.

During my stay on the opal coast for Beyond Borders, I wanted to do a simple walk with Hanne on the last day. A ‘just being together walk’, so I looked for a path that intuitively called out. I found ‘le sentier des Ifs’ .. a path with a varied landscape of dunes, forest, moss and so on. Perfect! Curious as I am, I wondered what ‘Ifs’ means. Never heard of the French word ‘ifs’. Walk of the ‘ifs’ …. what could that bring ? I was amazed when it turned out that the former name was ‘Le sentier des Juifs’! A path built in 1942 by the forced laborers of WW2. I quote the website: ‘It was built from 1942 by forced labourers of several thousand Belgian, French and Dutch Jews, prisoners of the Nazi camps of Dannes and Camiers. From Condette, the path was a transport route for the Germans for the materials needed to build the bunkers and gun batteries to the beach. Halfway along the road, a memorial column reminds us that thousands of Jews died during the construction of this road.’ A beautiful forest road with old winding oaks, enormous beautiful yews, sandy paths in the rain that led to the concrete track that had been built. Very touching to walk that … and yet a very serene environment. This is how the spirit of place brings you unexpectedly back on the (life) path that calls you. I had received the wonderful atmosphere and energy from my Scottish friend Brian in a poetic phrase to take with me: ‘the simplicity of peace in all it complexities“. I stayed with me and softly sang a humming melody at the thought of it. The landscape received the song and the energy with gratitude and attention. And that was certainly mutual feeling.

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven