Dodentocht der Drakentanden

(English below) De koude wind knaagt aan mijn gezicht terwijl de zon haar warmte zachtjes laat gloeien. Ik dwaal met een rugzak vol hartstocht, houtjes, grafsteentjes en sigils door de WestWall Weg. Tussen de drakentanden loop ik verzonken in gedachten, in de magie van spirit. Hoop, zegen en wensen van over de hele wereld vonden een weg der eenvoud naar mijn mailbox om via die manier als intenties en woorden mee te geven. Met volledige aandacht heb ik ze ontvangen en vorm gegeven op hout tot zelfs een wandelstaf met volledig gebed vol geschreven dankzij een serene dame uit Roemenië. Zegeningen van hoop uit de Vlaamse eenvoudige klei tot over de grenzen en wateren heen. Het verwondert me telkens en maakt me absoluut nederig maar even enthousiast om op tocht te gaan, al deze schoonheid meedragend. Als stille getuige luister ik naar het landschap. Ik proef de tand des tijds. Ik lees de gedichten voor, sta stil bij verloren verhalen van menselijke eenvoud. Schenk de creaties aan het gebied en voel de verbinding in deze stilte en kleine daad.

Een klein ritueel her en der. De drakentanden lijken wel hunebedden. Ze zijn overal overwoekerd door nieuw leven, struiken, bomen en plantjes. Ik baan me een weg doorheen takken en doorns. Ik vind schuilhutjes en kleine verdoken ‘groves’ waar ik beschut tegen wind en zon vertoef als in een beschermende tombe. Het kaarsje brandt ondanks de stormachtige oostenwind. Magie doorheen de tocht. Mijn ogen fonkelend van hoop en geprikkeld door de schoonheid van deze woestenij ‘der onkruid’. Dralend en dwalend door het landschap. De spirit of place die ontdekt, dat deze kleine dwalende kabouter tijd neemt om naar de verhalen te luisteren. Gul vertelt het landschap zonder woorden. Het vertelt in fluisteringen, schitteringen, twinkelingen en strelingen der aandacht. Als ik thuiskom dan dwaal ik af en toe nog rond in de stilte en ‘her-innering’ van deze prachtige geschenken genaamd Pilgrimage for Peace. Roept en trekt het jou om de volgende tochten ook een zegening mee te geven? Neem dan gerust contact op. Ergens eind april / mei roept er in de verte alweer een landschap dat zijn verhaal vertellen wil…

The cold wind gnaws at my face as the sun softly glows its warmth. I wander the WestWall Road with a backpack full of passion, sticks, little tombstones and sigils. Between the dragon’s teeth I roam, lost in thought, in the magic of spirit. Hope, blessings and wishes from all over the world found a way to my mailbox to gift intentions and words. I received them with full attention and shaped them on wood to even a walking staff with full prayer written thanks to a serene lady from Romania. Blessings of hope from the simple Flemish clay to Beyond Borders and waters. It always amazes me and makes me absolutely humbled but equally excited to go on a journey, carrying all this beauty with me. As a silent witness I listen to the landscape. I taste the ravages of time. I read the poems, reflect on lost stories of human simplicity. Gift the creations to the area and feel the connection in this silence and small act.

A little ritual here and there. The dragon’s teeth look like dolmens. They are overgrown with new life, shrubs, trees and plants. I make my way through branches and thorns. I find shelters and small hidden ‘groves’ where I stay sheltered from wind and sun as in a protective tomb. The candle burns despite the stormy east wind. Magic through the journey. My eyes twinkling with hope and pricked by the beauty of this wasteland ‘of the weeds’. Drifting and wandering through the landscape. The spirit of place that discovers that this little wandering gnome takes time to listen to the stories. The landscape shares its story without words. It speaks in whispers, sparkles, twinkles and caresses of attention. When I come home I still occasionally wander around in the silence and ‘re-membering’ these beautiful gifts called Pilgrimage for Peace. Does it call and attract you to also give a blessing to the next trips? Please feel free to contact me. Somewhere at the end of April / May, a landscape is calling in the distance ready to share its story..

Ontvang mijn dagboek in je mailbox.

Scroll naar boven